ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯในเขตเทศบาล
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน เมืองเก่า

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
ร.ต.ต.หญิงเฟื่องฟ้า สมคะเณย์
ประธานกรรมการ
2.
นางปราณี จุลทะการ
รองประธานกรรมการ
3.
นางวัชรี พันธ์นิตย์
เลขานุการ
4.
นางสลิลา อ่อนวงศ์
เหรัญญิก
5.
นายวินัย ทองก้อน
กรรมการ
6.
นางเล็ก กล่อมวงศ์
กรรมการ
7.
นางสาวยุพา น้ำจันทร์
กรรมการ
8.
นางเหิน ทองคำ
กรรมการ
9.
นางสาวขวัญยืน เฉยฉิน
กรรมการ
10.
นายทัศนัย สุวรรณวัฒน์
กรรมการ
11.
นางบุญเลี่ยม กลั่นเงิน
กรรมการ