ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯในเขตเทศบาล
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน เมืองปราณ

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายชัยพร ศิลป์ปริญญา
ประธานกรรมการ
2.
นางกัลยา เหลืองนฤทัย
รองประธานกรรมการ
3.
นางรัชดา ลางคุลเสน
เลขานุการ
4.
นายเกรียงศิลป์ มัณยานนท์
เหรัญญิก
5.
จ.ส.อ.สมชาย บัวอำไพ
กรรมการ
6.
นางกาญจนา เกตุหอม
กรรมการ
7.
นางปราณี วรเดชากุล
กรรมการ
8.
นายสุรพล เฟื่องสุวรรณ
กรรมการ
9.
นางท้อ ทองดีเลิศ
กรรมการ
10.
นายนิวัติ ปั่นเทียนทอง
กรรมการ
11.
นายพีระพงษ์ ทองดีเลิศ
กรรมการ