ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯในเขตเทศบาล
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน ซอยนายหริดพัฒนา

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางสุรินทร์ สุขอยู่
ประธานกรรมการ
2.
นางสาวบุญธรรม แซ่ว่อง
รองประธานกรรมการ
3.
นางสาวสร้อยฟ้า สุขอยู่
เลขานุการ
4.
นางวัน กลิ่นรุ่ง
เหรัญญิก
5.
นางขวัญใจ สุขอยู่
กรรมการ
6.
นางสำรวย สร้อยทอง
กรรมการ
7.
นางสาวกัลยา สามลปาน
กรรมการ
8.
นางอัญชลี เมตตาจิตร์
กรรมการ
9.
นางเอื้อมเดือน สุขทวี
กรรมการ
10.
นางรองฤทัย สุขอยู่
กรรมการ
11.
นางภารวี จันทร์แสง
กรรมการ