ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯในเขตเทศบาล
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน นาพะเนียด

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายประหยัด กลิ่นหอม
ประธานกรรมการ
2.
ด.ต.อนันต์ คุ้มไข่น้ำ
รองประธานกรรมการ
3.
นายยงยุทธ กลิ่นหอม
เลขานุการ
4.
นางสาวขวัญเรือน ยังมีมา
เหรัญญิก
5.
นายนิกร ยาฉ่ำ
กรรมการ
6.
นายนาวิน ภัทรสกุล
กรรมการ
7.
นางชะตา ยังมีมา
กรรมการ
8.
นายสมใจ ยอดทอง
กรรมการ
9.
นางศิริลักษณ์ พูลทวี
กรรมการ
10.
นายจริญ พลับพลาทอง
กรรมการ
11.
นายขนิษฐ์ ยาฉ่ำ
กรรมการ