ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯในเขตเทศบาล
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน หนองแกเจริญ

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นางลออ หาญณรงค์
ประธานกรรมการ
2.
นางสาวจารี นันท์คำ
รองประธานกรรมการ
3.
นางมะลิ แสงพูล
เลขานุการ
4.
พ.ต.กันต์ วงษ์เวียง
เหรัญญิก
5.
นายประเทือง บัวเกิด
กรรมการ
6.
จ.ส.อ.ศรีธร อยู่วัฒนา
กรรมการ
7.
นายราชา เกิดวัน
กรรมการ
8.
นายสุทิน มิตรล้วน
กรรมการ
9.
นางบุญชุบ ฉิมทอง
กรรมการ
10.
จ.ส.อ.สมบูรณ์ เผื่อนพิทัีกษ์
กรรมการ
11.
นายวสันต์ พรหมสวัสดิ์
กรรมการ
12.
นางสาวดวงพร ศรีสม
กรรมการ
13.
นายทศพร ถ้ำกระแส
กรรมการ