ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯในเขตเทศบาล
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน หนองไผ่

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายสุรศักดิ์ พันธ์ทวีสุขเจริญ
ประธานกรรมการ
2.
นายไพรัช มีสมิง
รองประธานกรรมการ
3.
นายเอก เพิ่มเสน
เลขานุการ
4.
นายวิศาล กลิ่นเล็ก
เหรัญญิก
5.
นายพลรบ มีสมิง
กรรมการ
6.
นายนิยม สินปราณี
กรรมการ
7.
นายประสิทธิ์ เพิ่มเสน
กรรมการ
8.
นายแสวง บุญธรรม
กรรมการ
9.
นายทองย้อย บุญเมือง
กรรมการ
10.
นายชอบ เหลือวงศ์
กรรมการ
11.
นายยุทธนา สินปราณี
กรรมการ