ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯในเขตเทศบาล
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน พลายงาม

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายจีรพันธ์ สำมณี
ประธานกรรมการ
2.
นายประเสริฐ โกศลจารุวัตร
รองประธานกรรมการ
3.
นางสุวรรณา สวัสดิผล
เลขานุการ
4.
นางสาวอนัญญา ทรัพย์ล้น
เหรัญญิก
5.
นายอรุณ รังวัด
กรรมการ
6.
นายภานุวัฒน์ สองสี
กรรมการ
7.
นายชัชพล ร่มโพธิ์ทอง
กรรมการ
8.
นายเสนาะ หว่านพืช
กรรมการ
9.
นายวรชุน จิระธนากร
กรรมการ
10.
นางรัตนาภรณ์ จีระกุล
กรรมการ
11.
นางสาวไพเราะ งามสม
กรรมการ