ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯในเขตเทศบาล
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน บ้านปลายน้ำ

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายเจริญ ชะเอมโอด
ประธานกรรมการ
2.
นายอุดม แผนดี
รองประธานกรรมการ
3.
นายศรชัย สินสอน
เลขานุการ
4.
นายสุพิน หิ้งทอง
เหรัญญิก
5.
นายบุญยิ่ง นิ่มนวล
กรรมการ
6.
นายสมบัติ เลี้ยงทรัพย์
กรรมการ
7.
นายประสิทธิ์์ หงษ์ศรี
กรรมการ
8.
นายปิยะ รูปสังข์
กรรมการ
9.
นายไพโรจน์ รูปสังข์
กรรมการ
10.
นายเฉลิม ประเทืองผล
กรรมการ
11.
นายเกษม คำทอง
กรรมการ
12.
นายสุรชัย เลี่ยมนาค
กรรมการ