ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯในเขตเทศบาล
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน บ้านตำหรุสามัคคี

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายรักศักดิ์ พันธ์ลิมา
ประธานกรรมการ
2.
นายอดุลย์ เหลืองอร่าม
รองประธานกรรมการ
3.
นางณภัทร อัครพันธ์
เลขานุการ
4.
นางสาวปิ่นแก้ว มาลาวงษ์
เหรัญญิก
5.
นายจาตุรณ ศรีนวล
กรรมการ
6.
นายปาณมิตร์ แสงจันทร์
กรรมการ
7.
นายขจรศักดิ์ ศรีเอี่ยมวรรณ
กรรมการ
8.
ร.ต.อานัด ทับทิมแดง
กรรมการ
9.
นายสมบัติ วงษ์ศรีนาค
กรรมการ
10.
นายสะอาด สินสอน
กรรมการ
11.
นางสาวสนธยา พุ่มซ้อน
กรรมการ