ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯในเขตเทศบาล
 

 

 

คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน หนองยิงหมีพัฒนา

 

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายณรงค์ พงศ์อมร
ประธานกรรมการ
2.
นายเทวินทร์ โกวิทย์ศิริกุล
รองประธานกรรมการ
3.
นางสาวแก้วใจ อุดมเดชานันท์
เลขานุการ
4.
นางสาวจิรัชญานันท์ ศรีอ่อน
เหรัญญิก
5.
นายตรียุทธ แซ่ลี้
กรรมการ
6.
นายสิทธิชัย แซ่ลี้
กรรมการ
7.
นางสิริภา ว่องไววุฒิ
กรรมการ
8.
นางสาวจารุวรรณ สุจริตวรกุล
กรรมการ
9.
นางเง็ก สิทธิชาติบูรณะ
กรรมการ
10.
นายวิสัย เลือดแดง
กรรมการ
11.
นายชูวิทย์ ศักดิ์ชูพิทักษ์
กรรมการ