กองการศึกษา
   
         
   

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานธุรการ
  • งานบริหารการศึกษา
  • งานกิจการศาสนา