กองช่าง
 
     
           
   

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานธุรการ
  • งานวิศวกรรม
  • งานสถาปัตยกรรม
  • งานผังเมือง
  • งานสาธารณูปโภค
  • งานสวนสาธารณะ
  • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ