กองช่างสุขาภิบาล
 
 
     
           
   

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานธุรการ
  • กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  • งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
  • งานโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล