กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
     
           
   

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานธุรการ
  • งานวางแผนสาธารณสุข
  • งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • งานรักษาความสะอาด
  • งานเผยแพร่และฝึกอบรม
  • งานส่งเสริมสุขภาพ
  • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  • งานสัตวแพทย์
  • งานศูนย์บริการสาธารณสุข