กองวิชาการและแผนงาน
           
     

นางธนวรรณ สังข์ทอง
นักวิชาการคลัง 7ว รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

                 
   
 
     

คลิกอ่านรายละเอียด

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานธุรการ
  • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • งานจัดทำงบประมาณ
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานนิติการ
  • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว