กองสวัสดิการสังคม
           
       

นายเกียรติกรณ์ รงค์วราโรจน์
นักบริหารงานทั่วไป 6  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

                 
   
 
     

คลิกอ่านรายละเอียด

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานธุรการ
  • งานพัฒนาชุมชน
  • งานสังคมสงเคราะห์