คณะผู้บริหาร
     นางธันยวีร์ ศรีอ่อน
นายกเทศมนตรี

     
       
                 นายทนงศักดิ์ กิตติศุภกุล
รองนายกเทศมนตร

 

นางสาวจิรัชยา หาญณรงค์
รองนายกเทศมนตรี

         

นางนิภา เมืองจันทบุรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

นางสุภาำภรณ์ เชื้อมั่น
เลขานุการนายกเทศมนตร