ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( สอน ฤทธิ์เดช)


ประวัติ          

            นายสอน  ฤทธิเดช  ได้บริจาคที่ดินให้แก่เทศบาล  สำหรับสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หรือกิจการเพื่อการศึกษา 
จำนวน  5  ไร่  1  งาน  48  ตารางวา ปัจจุบันมีอาคารเด็กเล็ก  6  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง 
งบประมาณจากเงินรายได้ของเทศบาลตำบลปราณบุรี และอาคารเด็กเล็ก  8  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปรัชญา
การพัฒนาคุณภาพคน   เริ่มต้นด้วยการพัฒนาเด็กเล็ก

วิสัยทัศน์
เด็กดี  มีมาตรฐาน  พัฒนาการเยี่ยม  เปี่ยมล้นคุณธรรม

  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อน วัยเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับวัย  เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน 
คือ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ และมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโต
เป็นคนดีของสังคม

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  

นางสาวกาญจนา บุญเรือน

      จำนวนเด็กเล็ก    ทั้งสิ้น      คน

 ฟรี    ค่าเล่าเรียน    ชุดนักเรียน   ชุดพละศึกษา   ผ้ากันเปื้อน   รองเท้าและถุงเท้า   แบบเรียน  วัสดุอุปกรณ์การเรียน 
บริการที่นอนปิกนิค    อาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปราณบุรี (สอน  ฤทธิเดช)  รัฐบำรุงซอย  16  หมู่ที่ 1  ตำบลเขาน้อย   อำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77120