สมาชิกสภาเทศบาล
 

นางอารมย์ ฉิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

นายวราพงษ์ เทียมถม
รองประธานสภาเทศบาล

 
 นายกรรชัย สาลี
สมาชิกสภาเทศบาล

     พ.ต.ท.
ภูวเดช ชื่นชม
สมาชิกสภาเทศบาล

 
         
         
       

นายธนารัตน์ ผาสุก
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุชาติ สืบสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายจรูญศักดิ์ ปราณประดิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาล

 
 
 
 
 
 

นายกิติกร ล้อตระกานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมเกียรติ หินแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสวนิต สิทธิรุ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายชัยรัฐ โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล