ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล

 

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลปราณบุรี

ความเป็นมาของเทศบาลตำบลปราณบุรี

           เทศบาลตำบลปราณบุรี เดิมเป็น สุขาภิบาลปราณบุรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498 ต่อมาอีก 11 ปี   กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลปราณบุรีขึ้นอีกฉบับหนึ่ง ลงวันที่ 25 มกราคม 2509 และเมื่อปี พ.ศ.2536 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลปราณบุรีขึ้น เป็นสุขาภิบาลปราณบุรี ที่ีมีประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้ง ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ สุขาภิบาล เป็น เทศบาล พ.ศ.2542 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2543 สุขาภิบาลปราณบุรี จึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลปราณบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

ลัีกษณะที่ตั้ง

          อาณาเขตการปกครองมีพื้นที่รับผิดชอบ 19.79 ตารางกิโลเมตร (เดิมตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่ 83 ตอนที่ 8 ลงวันที่ 25 มกราคม 2509 มีพื้นที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร และตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 121ง ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 ได้รับรวมพื้นที่ หมู่ที่ ตำบลเขาน้อยจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย รวมเป็นพื้นที่ 19.79 ตารางกิโลเมตร) ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล และจำนวน 8 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล คือ

                    ตำบลเขาน้อย              หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 บางส่วน
                    ตำบลปราณบุรี             หมู่ที่ 2 บางส่วน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6
                    ตำบลหนองตาแต้ม       หมู่ที่ 11 บางส่วน

อาณาเขตติดต่อ

                    อาณาเขตทิศเหนือ         ติดต่อกับ   แม่น้ำปราณบุรีและพื้นที่เทศบาลตำบลเขาน้อย
                    อาณาเขตทิศใต้             ติดต่อกับ   พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
                    อาณาเขตทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   แม่น้ำปราณบุรีและพื้นที่องค์การบริหารส่วน
                                                                        ตำบลปราณบุรี
                    อาณาเขตทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   แม่น้ำปราณบุรีและพื้นที่องค์การบริหารส่วน
                                                                        ตำบลหนองตาแต้ม