สำนักปลัดเทศบาล
   
         
   

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานธุรการ
  • งานการเจ้าหน้าที่
  • งานทะเบียนราษฎร
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • งานรักษาความสงบ