กองคลัง
   

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานธุรการ
  • งานแผนที่ภาษี
  • งานผลประโยชน์
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานพัสดุและทรัพย์สิน
  • งานพัฒนารายได้
  • งานเร่งรัดรายได้
  • งานทะเบียนและทรัพย์สิน