จำนวนประชากร
ณวันที่ 31 พ.ค. 2562
ทั้งหมด 16,949 คน
ชาย 8,060 คน
หญิง 8,889 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


 

เทศบาลตำบลปราณบุรี ห่วงใยผู้สูงอายุ 

ตรวจคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็น

 
 
 
 
 
       
  เทศบาลร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์   เทศบาลฯ ร่วมสืบสาน   มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
  สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ   พระพุทธศาสนา อุดหนุนเงินบรรพชา   เกือบ 5 แสนบาท  
      สามเณรภาคฤดูร้อน   เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน  
             
       
  เทศบาลฯห่วงใยประชาชน   เทศบาลฯ จัดกิจกรรม   เทศบาลฯมอบเงินช่วยเหลือ  
  ดำเนินการฉีควัคซีน   Big Cleaning Day   สวัสดิการสมาชิก..กองทุนอุ่นใจ  
  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   จัดการสิ่งแวดล้อมในวัด   จำนวน 10 ราย  
             
       
  เทศบาลฯส่งเสริม   เทศบาลฯ   เทศบาลฯ  
  สุขภาพและพัฒนา   ดูแลส่งเสริม...สุขภาพ   จัดโครงการ..ระเบียง  
  ของเด็กแรกเกิด   ประชาชนในเขต   สุขภาพดี..มีรอยยิ้ม