จำนวนประชากร
ณวันที่ 31 มี.ค. 2563
ทั้งหมด 16,949 คน
ชาย 8,060 คน
หญิง 8,889 คน

 
 
 

 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


         

เทศบาลตำบลปราณบุรีห่วงใยประชาชน เตรียมพร้อมป้องกัน COVID - 19

วัดอบรมให้ความรู้ จัดทำหน้ากากอนามัย

 

 
 
 
 
 
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี   เปิดประชุมสภา  
  ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร รู้ทัน COVID -19   ร่วมป้องกัน COVID -19   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
  สร้างเครื่อข่ายสำนักงาน   งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563   สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563  
             
       
  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ฯ   เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรีทำ MOU  
อนุมัติงบเกือบ 5 แสนบาท   มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการ   จัดการศึกษาตลอดชีวิต ยกระดับการศึกษา  
  ดูแลสุขภาพประชาชน   กองทุนอุ่นใจ จำนวน 19 ราย   และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
             
       
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   คณะครู นักเรียน ร.ร. วันทามารีอา   เทศบาลตำบลปราณบุรี  
  ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ   อวยพรปีใหม่   ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
  ของเด็กแรกเกิด   นายกธันยวีร์ ศรีอ่อน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562