เทศบาลตำบลปราณบุรี

และชุมชนร่วมใจ ป่องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 

 
 
 
 
     
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี
  ประชุมประสานแผน   ห่วงใยประชาชน พ่นหมอกควัน   ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ
      ป้องกันโรคไข้เลือดออก   ในเขตเทศบาล
           
     
  เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี   เทศบาลตำบลปราณบุรี
  ประชุมคณะกรรมการ   เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ   มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ   แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   สมาชิกกองทุนอุ่นใจจำนวน 9 ราย
           
 
 

 

 

   
 
 
 
 

จำนวนประชากร
ณวันที่ 31 ธ.ค. 2563
ทั้งหมด 16,949 คน
ชาย 8,060 คน
หญิง 8,889 คน