นายสมหมาย ลิ้มกุลวราภิวัฒน์
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล