นายสมหมาย ลิ้มกุลวราภิวัฒน์
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล
 
   
 
กองช่างสุขาภิบาล  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
 ๑.  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
(๓) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานกำจักขยะมูลฝอย และควบคุมสถานที่กำจักขยะมูลฝอย 
(๒) งานกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล 
(๓) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓. งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานปฏิบัติงานกระบวนการเดินเครื่องมือเครื่องจักรกล เครื่องจักรโรงงานรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๒) งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔. งานโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานควบคุมโรงงาน และห้องทดลอง 
(๒) งานอาคารสถานที่ 
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย