...  
     
     
     
   
     
 

กองการศึกษา   มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้


๑. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(๓) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๒. งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในของงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและวิชาการ งานการเงิน งานพัสดุ และงานโรงเรียน


๓. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานจัดทำ จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่
(๒) งานจัดอบรมครูในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตและใช้สื่อการเรียนตามหลักสูตร
(๓) งานพัฒนาการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
(๔) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๔. งานกิจการศาสนา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานกิจกรรมศาสนาตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น
(๒) งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย