นายสุพจน์ อินทร์แสง
ผู้อำนวยกการกองการศึกษา
 
     
   
     
 

กองการศึกษา   มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
๑. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
(๓) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล 
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๒. งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในของงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและวิชาการ งานการเงิน งานพัสดุ และงานโรงเรียน


๓. งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานจัดทำ จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่ 
(๒) งานจัดอบรมครูในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตและใช้สื่อการเรียนตามหลักสูตร 
(๓) งานพัฒนาการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
(๔) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๔. งานกิจการศาสนา มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานกิจกรรมศาสนาตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น 
(๒) งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย