นางสาวพัทยา มาประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
   
     
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้


๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
(๓) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล 
(๔) งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน 
(๕) งานด้านอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 ๒. งานวางแผนสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานวางแผนด้านสาธารณสุข 
(๒) งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น  โดยประสานงานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  จังหวัด 
(๓) งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข 
(๔) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล 
(๕) งานข้อมูล  ข่าวสาร  จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๖) งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข 
(๗) งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข 
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๓. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 
(๒) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
(๓) งานควบคุมการประกอบการค้างที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(๔) งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ 
(๕) งานสุขาภิบาลโรงงาน 
(๖) งานชีวอนามัย 
(๗) งานฌาปนกิจ 
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๔. งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานกวาดล้างทำความสะอาด 
(๒) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
(๓) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย 
(๔) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๕. งานเผยแพร่และฝึกอบรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข 
(๒) งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
(๓) งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 
(๔) งานประเมินผล 
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๖. งานส่งเสริมสุขภาพ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานด้านสุขศึกษา 
(๒) งานอนามัยโรงเรียน 
(๓) งานอนามัยแม่และเด็ก 
(๔) งานวางแผนครอบครัว 
(๕) งานสาธารณสุขมูลฐาน 
(๖) งานโภชนาการ 
(๗) งานสุขภาพจิต 
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๗. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
(๒) งานควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค 
(๓) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
(๔) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด 
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๘. งานสัตว์แพทย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ 
(๒)งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
(๓) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ 
(๔) งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ 
(๕) งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์ 
(๖) งานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
(๗) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตว์แพทย์ 
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๙. งานศูนย์บริการสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ 
(๒) งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์ 
(๓) งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน 
(๔) งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับตรวจ  วินิจฉัย  และให้บริการรักษาพยาบาล 
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย