นางสาวพัทยา มาประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม