นายเกียรติกรณ์ รงค์วราโรจน์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
     
   
 

กองวิชาการและแผนงาน   มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

 ๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
(๒) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ปรกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
(๓) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก 
(๔) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต 
(๕) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี 
(๖) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรืองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
(๗) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่น ที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน 
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 ๒. งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆทราบและดำเนินการ 
(๒) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
(๓) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 
(๔) งานจัดทำงบประมาณรายจ่างประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(๕) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆของเทศบาล 
(๖) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๓. งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล 
(๒) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และเทศบาล 
(๓) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
(๔) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่เกี่ยวข้องในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ 
(๕) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆเพื่อในประโยชน์การประชาสัมพันธ์ 
(๖) งานสารนิเทศ 
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๔. งานนิติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างแลพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
(๒) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย 
(๓) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ 
(๔) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำละเมิดเทศบัญญัติ 
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๕. งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
(๓) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล 
(๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย