นายเกียรติกรณ์ รงค์วราโรจน์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
     
     
     
   
     
 

กองสวัสดิการสังคม


๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวย
ความสะดวกในด้านต่างๆ
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 ๒. งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
(๒) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
(๓) งานจัดระเบียบชุมชน
(๔) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
(๕) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน
(๖) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๓. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
(๒) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
(๓) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
(๔) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
(๕) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
(๖) งานสำรวจวิจัยสภาปัญหาสังคมต่างๆ
(๗) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
(๘) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
(๙) งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย