นายเกียรติกรณ์ รงค์วราโรจน์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
     
   
     
 

กองสวัสดิการสังคม


๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวย 
ความสะดวกในด้านต่างๆ 
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 ๒. งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
(๒) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
(๓) งานจัดระเบียบชุมชน 
(๔) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน 
(๕) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน 
(๖) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล 
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๓. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง 
(๒) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
(๓) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ 
(๔) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว 
(๕) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน 
(๖) งานสำรวจวิจัยสภาปัญหาสังคมต่างๆ 
(๗) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท 
(๘) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ 
(๙) งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย