นายเกียรติกรณ์ รงค์วราโรจน์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
     
   
 

กองสวัสดิการสังคมมีหน้าที่ ดังนี้


๑. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวย 
ความสะดวกในด้านต่างๆ 
(๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 ๒. งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
(๒) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
(๓) งานจัดระเบียบชุมชน 
(๔) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน 
(๕) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน 
(๖) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล 
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๓. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง 
(๒) งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
(๓) งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ 
(๔) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว 
(๕) งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน 
(๖) งานสำรวจวิจัยสภาปัญหาสังคมต่างๆ 
(๗) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท 
(๘) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ 
(๙) งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย