นายปฐมพงศ์ ตุ้มสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายปกครองรักษาการในตำแหน่ง
รักษาการ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
     
   
     
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
- งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงานเสนอแนะรวมทั้งดำเนินการ 
ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย และสาธารณภัยต่าง ๆ 
- งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง  ๆ 
- งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน 
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร 
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ 
- งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๒.๓ งานรักษาความสงบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๒) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ 
(๓) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคง 
(๔) งานมวลชนต่าง ๆ เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ 
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย