ประวัติ        

 จัดตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม  2546  โดยใช้อาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านปลายน้ำ  เป็นสถานที่ดำเนินการ

ปรัชญา
การพัฒนาคุณภาพคน   เริ่มต้นด้วยการพัฒนาเด็กเล็ก

วิสัยทัศน์ 
เด็กดี  มีมาตรฐาน  พัฒนาการเยี่ยม  เปี่ยมล้นคุณธรรม

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อน วัยเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับวัย  เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน  คือ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ และมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตเป็นคนดีของสังคม

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  

1.............................................
2............................................


        จำนวนเด็กเล็ก    ทั้งสิ้น   ..........   คน  

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)  หมู่ที่ 4  ตำบลเขาน้อย   อำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77120  
โทร. 0-3262-1885