ประวัติ          

            นายสอน  ฤทธิเดช  ได้บริจาคที่ดินให้แก่เทศบาล  สำหรับสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หรือกิจการเพื่อการศึกษา  
จำนวน  5  ไร่  1  งาน  48  ตารางวา ปัจจุบันมีอาคารเด็กเล็ก  6  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  
งบประมาณจากเงินรายได้ของเทศบาลตำบลปราณบุรี และอาคารเด็กเล็ก  8  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปรัชญา
การพัฒนาคุณภาพคน   เริ่มต้นด้วยการพัฒนาเด็กเล็ก

วิสัยทัศน์ 
เด็กดี  มีมาตรฐาน  พัฒนาการเยี่ยม  เปี่ยมล้นคุณธรรม

  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อน วัยเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับวัย  เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน 
คือ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ และมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโต
เป็นคนดีของสังคม

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  

1.............................................
2............................................

      จำนวนเด็กเล็ก    ทั้งสิ้น  ...........    คน

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปราณบุรี (สอน  ฤทธิเดช)  รัฐบำรุงซอย  16  หมู่ที่ 1  ตำบลเขาน้อย   อำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77120