ประวัติ
จัดตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน  2545  โดยใช้อาคารเรือนพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ  โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)  ต่อมา  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2547  ได้ย้ายมาใช้อาคารไปรษณีย์เก่าของกรมธนารักษ์  พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และขอเช่าที่ดินจากาการรถไฟแห่งประเทศไทย  เป็นสถานที่ดำเนินการ

ปรัชญา
การพัฒนาคุณภาพคน   เริ่มต้นด้วยการพัฒนาเด็กเล็ก

วิสัยทัศน์
เด็กดี  มีมาตรฐาน  พัฒนาการเยี่ยม  เปี่ยมล้นคุณธรรม

 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กก่อน วัยเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับวัย  เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน  คือ ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ และมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตเป็น           คนดีของสังคม

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

1. ................................................
2. ................................................

   จำนวนเด็กเล็ก    ทั้งสิ้น  ................ คน

   ความภาคภูมิใจ     ปี  2548  ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดีเด่นระดับจังหวัด   จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปราณบุรี (ตลาดปราณ)  อาคารไปรษณีย์  (รัฐบำรุงเดิม)  ตำบลปราณบุรี  อำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77120  โทร.  0-3262-3511