เทศบาลตำบลปราณบุรี เดิมเป็นสุขาภิบาลปราณบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๙๘ อีก ๑๑ ปีต่อมา    กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลปราณบุรี ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นสุขาภิบาลที่ประธานมาจากการเลือกตั้ง ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลปราณบุรีเป็นเทศบาลตำบลปราณบุรี เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  
  ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป  
  ๑.๑ ข้อมูลองค์กร 
ชื่อองค์กร                   เทศบาลตำบลปราณบุรี         ขนาด            กลาง 
ประเภทองค์กร           เทศบาลตำบล                         หมู่ที่              ๑ 
ที่ตั้งเลขที่                   ๙๙๙                                       ตำบล            ต.เขาน้อย 
อำเภอ                        อ.ปราณบุรี                               จังหวัด         ประจวบคีรีขันธ์ 
รหัสไปรษณีย์            ๗๗๑๒๐                                  เบอร์ติดต่อหน่วยงาน ๐-๓๒๖๕-๑๘๐๐-๑๕ 
ชื่อเว็บไซต์                www.pranduricity.go.th
 
  ฝ่ายบริหาร ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น   
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุล                           ตำแหน่ง                                    วันที่ดำรงตำแหน่ง -พ้นจากตำแหน่ง
1 นางธันยวีร์     ศรีอ่อน                   นายกเทศมนตรี                          28/08/2554 - 27/08/2558 
2 นายทนงศักดิ์  กิตติศุภกุล            รองนายกเทศมนตรี                    27/09/2554 - 27/08/2558 
3 นางสาวจิรัชยา  หาญณรงค์        รองนายกเทศมนตรี                    27/09/2554 - 27/08/2558
4 นางนิภา    เมืองจันทบุรี               ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี            27/09/2554 – 27/08/2558 
5 นางสุภาภรณ์  เชื้อมั่น                  เลขานุการนายกเทศมนตรี         27/09/2554 – 27/08/2558
 
  ฝ่ายนิติบัญญัติ   
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุล                           ตำแหน่ง                                    วันที่ดำรงตำแหน่ง – พ้นตำแหน่ง 
1 นางอารมณ์  ฉิมทอง                    ประธานสภา                               28/08/2554 – 27/08/2558 
2 นายวราพงษ์  เทียมถม                 รองประธานสภา                        27/09/2554 – 27/08/2558 
3 นางสาวสุจินตนา  เอกฐิน             เลขาสภา                                   27/09/2554 – 27/08/2558 
4 นายธนารัตน์  ผาสุก                    สมาชิกสภา                                06/10/2556 – 27/08/2558 
5 นายสุชาติ    สืบสมบัติ                 สมาชิกสภา                                28/08/2554 – 27/08/2558 
6 นายจรูญศักดิ์   ปราณประดิษฐ์    สมาชิกสภา                                28/08/2554 – 27/08/2558 
7 นายชัยรัฐ  โพธิ์ทอง                    สมาชิกสภา                                28/08/2554 – 27/08/2558 
8 นายกรรชัย  สาลี                         สมาชิกสภา                                25/03/2555 – 27/08/2558 
9 พ.ต.ท. ภูวเดช  ชื่นชม                  สมาชิกสภา                               28/08/2554 – 27/08/2558 
10 นายสวนิต  สิทธิรุ่ง                     สมาชิกสภา                               28/08/2554 – 27/08/2558 
11 นายกิติกร  ล้อตระกานนท์           สมาชิกสภา                              28/08/2554 – 27/08/2558 
12 นายสมเกียรติ   หินแก้ว              สมาชิกสภา                               28/08/2554 – 27/08/2558 
 
    1.2 สภาพทั่วไป   
  อาณาเขต เขตการปกครองมีพื้นที่                                   19.79 ต.ร กม. 
จำนวนชุมชน                                                                   14 แห่ง
 
   2.ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค   
  2.1 การคมนาคม / การจราจร 
2.1.1 ถนน                                                                         
จำนวนถนนลูกรัง                                                                   5 สาย 
จำนวนถนนลาดยาง                                                              66 สาย 
จำนวนถนนคอนกรีต                                                             49 สาย 
จำนวนถนนอื่นๆ
2.1.2 สะพาน 
จำนวนสะพานคอนกรีต                                                         11 แห่ง 
จำนวนสะพานเหล็ก                                                               1 แห่ง 
จำนวนสะพานไม้                                                                   0 แห่ง 
จำนวนสะพานอื่นๆ 
2.1.3 แหล่งน้ำ 
จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน                                                          1 สาย 
2.2 การประปา 
2.3 ไฟฟ้า
 
   3.ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   
  3.1 สถานธนานุบาล 
ลำดับ                     ชื่อสถานธนานุบาล              ที่อยู่              เบอร์โทรศัพท์ 
3.2 โรงฆ่าสัตว์ 
จำนวนโรงฆ่าสัตว์ของอปท                                                     1 แห่ง 
จำนวนโรงฆ่าของเอกชน                                                        1 แห่ง 
3.3 การท่องเที่ยว 
รายละเอียด  ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว             รูป 1                      รูป2
 
  4.ข้อมูลด้านสังคม   
  4.1 ข้อมูลชุมชน 
ลำดับ  ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน            จำนวนประชากร       ชื่อผู้นำชุมชน/ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
1       บ้านปลายน้ำ                               1,278                    นายอุดม  แผนดี 
2       พลายงาน                                    1,732                    นายจีรพันธ์  สำมณี 
3       หนองแกเจริญ                             1,480                    นางลออ  หาญณรงค์
4       หนองยิงหมีพัฒนา                       514                       นายวิสัย  เลือดแดง 
5       บ้านเขาน้อยบน                           1,546                    นายทินกร  อินทร 
6       บ้านเขาน้อยกลาง                        1,520                   นายสุริยา  แสงกระจ่าง 
7       บ้านเขาน้อยกลาง                           946                  ด.ต. สมศักด์  ขวัญทอง 
8        ซอยนายหริดพัฒนา                     1,761                   นางเหรียญทอง  สุขทวี 
9        บ้านตำหรุสามัคคี                         1,885                   นายทองสุข   หินแก้ว 
10      ตำหรุอาสาพัฒนา                         1,060                   นายมล  พุทธรักษี 
11      เมืองปราณ                                       934                  นายชัยพร  ศิลป์ปริญญา 
12      เมืองเก่า                                           942                  ร.ต.ต. หญิงเฟื่องฟ้า  สมคะเณย์ 
13      นาเพนียด                                        703                   นายเรศ  พลอยน้อย 
14      หนองไผ่                                          226                   นายไพรัช  มีสมิง 
4.2 ข้อมูลเบี้ยยังชีพ   
ผู้สูงอายุ                                                        2,015  คน
ผู้พิการ                                                          255    คน
ผู้ป่วยโรคเอดส์                                                 44      คน 
4.3 ข้อมูลสถานศึกษา 
จำนวนสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดอปท.                               2        แห่ง 
จำนวนครูที่อยู่ในสังกัดอปท.                                             24      คน 
จำนวนลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ในสังกัดอปท.                           4      คน 
จำนวนพนักงานของรัฐที่อยู่ในสังกัดอปท.                          2      คน 
จำนวนนักเรียนที่อยู่ในสังกัดอปท.                                   558     คน 
4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                             3        แห่ง 
จำนวนครู                                                                      2        คน 
จำนวนผู้ดูแลเด็ก ( พนักงานจ้างทั่วไป )                        5        คน 
จำนวนผู้ดูแลเด็ก ( พนักงานจ้างตามภารกิจ )               2        คน 
จำนวนนักเรียนเด็กเล็ก                                                167      คน 
4.5 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ  และพักผ่อน
จำนวนสวนสาธารณะ                                                  3        แห่ง 
จำนวนลานกีฬา                                                          6        แห่ง 
จำนวนสนามกีฬา                                                        5        แห่ง 
 
  5. ข้อมูลด้านสาธารณสุข   
  5.1 สถานบริการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ลำดับ  ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล           สถานที่ตั้ง                          เบอร์โทรศัพท์ 
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราณบุรี   ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี         032-621016 
2ศูนย์บริการสาธารณสุข                           ซอยรัฐบำรุง7ตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรี    032-622387 
3ศูนย์บริการสาธารณสุข                           ซอยรัฐบำรุง16ตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรี  032-622256 
 
    6.ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  6.1 จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ( พนักงานดับเพลิง )  จำนวน        14      คน 
6.2 รถดับเพลิง จำนวน                                                                   1        คัน 
6.3 รถยนต์บรรทุกน้ำ  จำนวน                                                         2        คัน 
ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน                                      1        คัน 
ขนาดความจุมากกว่า 10,000 ลิตร จำนวน                                      1        คัน 
6.4 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน                                       1        เครื่อง 
6.5 เครื่องสูบน้ำ  จำแนกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสูบน้ำ (นิ้ว) 
ขนาด 3-5 นิ้ว จำนวน                                                                      3        เครื่อง
 
 

แยกเป็นชนิดหาบหาม  จำนวน                                            3        เครื่อง

6.6 รถตรวจการณ์  จำนวน                                                             1        คัน 

 
  . ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  จำนวน                                 1        แห่ง 
รถยนต์เก็บขยะ  จำนวน                                                                  4        คัน
 
  8.ข้อมูลด้านการเงินการคลัง   
   
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2558 
จำนวนงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ            116,642,760 บาท 
รายรับ
หมวดภาษีอากร                                                                                      8,776,674     บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม                                                                                 4,855,677.20 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                       875,427.56   บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                              314,301        บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                            36,296,662   บาท 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                                      19,954,791   บาท 
ร่ายจ่าย 
หมวดรายจ่ายงบกลาง                                                                              9,793,155.59 บาท 
หมวดรายจ่ายประจำ                                                                               68,440,272.65 บาท 
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน                                                                       20,110,805.01 บาท