1.ระบบเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร

2.ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย

3.ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ใช้ในการบริการ

4.ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน

5.ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency

ประเภททั่วไป

ประเภทวิชาการ

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

6.ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร

7.ระบบสารสนเทศ Share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น

8.ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ

9.ระบบ Back oFFice ที่สามารถ SHARE ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร

10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้

11.ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุนการทำงานได้เป็นอย่างดี (ต้องมีตัวอย่างการนำมาใช้)

12.ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ อปท.