1. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ประจำปี พ.ศ.  2563

2.รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ประจำปี พ.ศ.  2563 (รอบ 12 เดือน )

1.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ประจำปี พ.ศ.  2564

2.รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ประจำปี พ.ศ.  2564 (รอบ 6 เดือน )

3.รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ  ประจำปี พ.ศ.  2564 (รอบ 12 เดือน )