การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 
   
 


- งานทะเบียนราษฏร

- งานศูนย์บริการสาธารณสุข

- งานรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ