1.ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรีเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2563-2564)