1.ประกาศเทศบาลตำบลปราณบุรีเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)