บ้านเขาน้อยบน บ้านเขาน้อยกลาง บ้านเขาน้อยล่าง บ้านตำหรุสามัคคี ตำหรุอาสาพัฒนา
เมืองเก่า เมืองปราณ ซอยนายหริดพัฒนา นาพะเนียด หนองแกเจริญ
  พลายงาม บ้านปลายน้ำ หนองยิงหมีพัฒนา  
    หนองไผ่    

ชุมชนบ้านเขาน้อยบน

คณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

1.

นายทินกร อินทร ประธานกรรมการชุมชน

2

นางรุ่งรัศมี อ่อนละมูล รองประธานชุมชน

3.

จ.ส.อ. มนัส นกงาม หัวหน้าฝ่ายปกครอง

4.

นายอำนาจ ศรีลิพิน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

5.

นางสมคิด รูปสง่า หัวหน้าฝ่ายคลัง

6.

นางปราณี นกงาม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

7.

นางเพียร บรรเทาทุกข์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรี เด็กและเยาวชน

8.

นายสุชาติ สมประสงค์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9.

นางจำเนียร ทัพรังสี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

10.

นายวิชัย โพธิ์ทอง หัวหน้าฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

11.

น.ส. แหม่ม วิยาสงห์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ / เลขานุการ