การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 
 

 

- งานทะเบียนราษฏร

 

 

- งานศูนย์บริการสาธารณสุข

 

 

- งานรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ