1. นโยบายด้านสาธารณสุข

   " มุ่งพัฒนาให้พื้นที่เทศบาลมีความสะอาด สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน" โดย

1.1 เพิ่มบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านการดูแลรักษาความสะอาด สร้างระบบการจัดการขยะของท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและถูกวิธี

   1.2 สร้างเครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาล (อสม.) ให้มีความรู้่ความเข้าใจ ในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ มีข้อมูลการเฝ้าระวังเพื่อใช้สำหรับการวางแผนกำหนดแนวทางการควบคุม รวมถึงการป้องกันโรคล่วงหน้าได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการยึดพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

   1.3 พัฒนาให้ความรู้ กลุ่มผู้ประกอบการอาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงมีการจัดระบบในการจัดการขยะ น้ำเสีย สุขาน่าใช้ เพื่อลดความเสี่ยงจากโรค

   1.4 สนับสนุน และส่งเสริมการให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ครอบคลุมทั่วถึงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ของศูนย์บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล เช่น จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อให้บริการผู้เจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆ

   1.5 การส่งเสริมสุขภาพทั่วไปของประชาชน โดยสร้างเสริมและสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมที่ให้ประชาชน มีพฤติกรรม ด้านสุขภาพ ที่ถูกต้อง เช่น กิจกรรมการออกกำลังกายของเด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรมเต้นแอโรบิค การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย การควบคุมอารมณ์ ให้ครอบคลุมทุุกชุมชนและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ลดอัตราการเกิดโรคต่างๆ สอดคล้องตามยุทธ์ศาสตร์แห่งชาติที่ว่า เมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุข โดยให้ อสม. แต่ละชุมชนเป็นแกนนำ

   1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเมืองเก่า และชุมชนเมืองปราณ เป็นปอดของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี โดยจัดให้เป็นแหล่งออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย

   
  ( กดเพื่อไปด้านต่อไป ) >>>> 2.นโยบายด้านการบริหารจัดการ )