นางธันยวีร์ ศรีอ่อน
นายเทศมนตรีตำบลปราณบุรี

โทร 032-651803

 
       
   
 

นายทนงศักดิ์  กิตติศุภกุล 
รองนายกเทศมนตรี

โทร 032-651803

นางสาวจิรัชยา  หาญณรงค์ 
รองนายกเทศมนตรี

โทร 032 -651803

 
       
   
 

นางนิภา  เมืองจันทบุรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทร 032-651803

นางสุภาภรณ์  เชื้อมั่น  
เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร 032651803

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 
นายทรงพล ศรีแก้ว

นายวีระวัฒน์ พัฒโนทัย

ปลัดเทศบาลตำบลปราณบุรี รองปลัดเทศบาลตำบลปราณบุรี
โทร 081-9466171 โทร 099-2438193