นางธันยวีร์ ศรีอ่อน
นายเทศมนตรีตำบลปราณบุรี
 
       
   
  นายทนงศักดิ์  กิตติศุภกุล 
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวจิรัชยา  หาญณรงค์ 
รองนายกเทศมนตรี
 
       
   
  นางนิภา  เมืองจันทบุรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางสุภาภรณ์  เชื้อมั่น  
เลขานุการนายกเทศมนตรี