นางอารมย์   ฉิมทอง 
ประธานสภาเทศบาล
นายวราพงษ์  เทียมถม 
รองประธานสภาเทศบาล
   
           
   
 

พ.ต.ท. ภูวเดช ชื่นชม สมาชิกสภาเทศบาล

นายกรรชัย  สาลี 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายธนารัตน์  ผาสุก
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุชาติ  สืบสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาบ

 
           
   
  นายจรูญศักดิ์ ปราณประดิษฐ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายกิติกร  ล้อตระกานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมเกียรติ หินแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสวนิต สิทธิรุ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล
 
         
    นายชัยรัฐ โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล