นางสาวชนิตา มานิตากูล
ปลัดเทศบาลตำบลปราณบุรี
         
   
  นายปฐมพงศ์ ตุ้มสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวพัทยา มาประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นายเกียรติกรณ์ รงค์วราโรจน์
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
         
   
  นายสุรชิต ทองสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมหมาย ลิ้มกุลวราภิวัฒน์
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

นางสาวสุทิน ปู่ดำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
         
   
  นายสุพจน์ อินทร์แสง
ผู้อำนวยกการกองการศึกษา

นายสืบศักดิ์ ใบแย้ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)

นายสมปอง จันทร์ชูกลิ่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิ์เดช)