นายปฐมพงศ์ ตุ้มสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล