นายประวิณวิทย ภู่กาญจนพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
 

 

 
 

สำนักปลัดเทศบาล   แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น ๒  ฝ่าย  ๒ งาน คือ

๑. ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้
  ๑.๑ งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานสารบรรณของเทศบาล
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(๓) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  
(๕) งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(๖) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
(๗) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๘) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(๙) งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน
(๑๐) งานแจ้งมติ ก.ท. และก.ท.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ต่าง ๆ ทราบ
(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒. งานสภาเทศบาล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล
- จัดทำรายงานการประชุม และระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล
- จัดทำเอกสารเกี่ยวข้องในการประชุมและแจ้งสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน การงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


   ๒. ฝ่ายปกครอง  มีหน้าที่ ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้
   ๒.๑ งานทะเบียนราษฎร   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
      (๑) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
      (๒) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
      (๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
- งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงานเสนอแนะรวมทั้งดำเนินการ
ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น
เช่น อุทกภัย  วาตภัย  และสาธารณภัยต่าง ๆ
- งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
- งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
- งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๒.๓ งานรักษาความสงบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  (๑) งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
(๓) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
(๔) งานมวลชนต่าง ๆ เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(๒) งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ
(๓) งานการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก
(๔) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
(๕) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(๖) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
(๗) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
(๘) งานพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน  การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
(๙) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
(๑๐) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(๑๑) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานการเงินและบัญชี
      (๑) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
      (๒) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
(๓ )งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
      (๔) งานการซื้อและการจ้าง
      (๕) งานการซ่อมและบำรุงรักษา
      (๖) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
      (๗) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
      (๘) งานการจำหน่ายพัสดุ
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย