นางสาวสุทิน ปู่ดำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
   
  กองคลัง  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ ๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง
   ๑.๑ งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
   (๑) งานสารบรรณ
(๒) งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์การติดต่อ
และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(๔) งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(๕) งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(๖) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(๗) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
๑.๒ งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(๒) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(๓) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(๔) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
(๕) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
(๖) งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานการซื้อและการจ้าง
(๒) งานการซ่อมและบำรุงรักษา
(๓) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
(๔) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(๕) งานการจำหน่ายพัสดุ
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒ ฝ่ายพัฒนารายได้
  ๒.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  (๑) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม  และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
(๒) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
(๓) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
(๔) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปี
ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น                          (๕) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
(๖) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้อง
ภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี
(๗) งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ท้องถิ่น(ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(๘) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   ๒.๒ งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (๑) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
(๒) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและที่ดิน
(๓) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
(๔) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
(๕) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
(๖) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท ต่างๆ)
(๗) งานการจัดทำรายงานประจำเดือน
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย