นางสาวสุทิน ปู่ดำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
   
     
  กองคลัง   มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง
 ๑.๑ งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
(๓) งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 
(๔) งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 
(๕) งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
(๖) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล 
(๗) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
๑.๒ งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
(๒) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
(๓) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
(๔) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย 
(๕) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
(๖) งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ 
(๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑.๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานการซื้อและการจ้าง 
(๒) งานการซ่อมและบำรุงรักษา 
(๓) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ 
(๔) งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ 
(๕) งานการจำหน่ายพัสดุ 
(๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒ ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๒.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  
ค่าธรรมเนียม  และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล 
(๒) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้ 
(๓) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล 
(๔) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปี ของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น 
(๕) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร 
(๖)งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี 
(๗) งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี 
ท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
(๘) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้ 
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   ๒.๒ งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
(๒) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและที่ดิน 
(๓) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
(๔) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน 
(๕) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี 
(๖) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท ต่างๆ) 
(๗) งานการจัดทำรายงานประจำเดือน 
(๘) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย