นายสุรชิต ทองสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
   
 

กองช่าง   มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๑.๑ งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานสารบรรณ 
(๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 
(๓) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล 
(๔) งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน 
(๕) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 ๑.๒ งานวิศวกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม 
(๒) งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
(๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม 
(๔) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม 
(๕) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 
(๖) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ  ออกแบบกำหนดรายละเอียด 
ทางด้านวิศวกรรม 
(๗) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม 
(๘) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม 
(๙) งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม 
(๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๑.๓ งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานออกแบบ  เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
(๒) งานวางโครงการ จัดทำผังและควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์    
(๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์ 
(๔) งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 
(๕) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย 
(๖) งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม 
(๗) งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม 
(๘) งานวิเคราะห์  วิจัย  ทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป 
(๙) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป 
(๑๐) งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป และงานด้านศิลปกรรมต่าง ๆ 
(๑๑) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๑.๔ งานผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานจัดทำผังเมืองรวม 
(๒) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ 
(๓) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
(๔) งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์ 
(๕) งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง 
(๖) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ำ 
(๗) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง 
(๘) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง 
(๙) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
(๑๐) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
(๑๑) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง 
(๑๒) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
(๑๓) งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
(๑๔) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 ๒. งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน  สะพาน  ทางเท้า เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ   
(๒) งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 
(๓) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า 
(๔) งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
(๕) งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
(๖) งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
(๗) งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา 
(๘) งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา 
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๓. งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เช่นสวนสาธารณะ  สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ 
(๒) งานควบคุมดูแล  บำรุงรักษาสถานที่พักหย่อนใจ 
(๓) งานดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
(๔) งานจัดทำ  ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
(๕) งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 
(๖) งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์ 
(๗) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา 
(๘) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา 
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


๔. งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(๑) งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่น ๆ 
(๒) งานประมาณการ 
(๓) งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณีและงานอื่น ๆ 
(๔) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ 
(๕) งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๖) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๗) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล 
(๘) งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า 
(๙) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย