2. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

   "ท้ิองถิ่นจะก้าวหน้า ต้องปรับโครงสร้าง พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจ " โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาล โดยยึดหลักเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้

2.1 โครงการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานให้มีระบบ มีมาตรฐาน เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องให้บริการประชาชน

      แยกสำนัีกทะเบียนท้องถิ่นออกจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลและทั่วไปที่มารับบริการ

2.2 บริหารจัดการด้านบุคลากรแต่ละกองฝ่ายให้เหมาะสมตามกรอบอัตรากำลังภารกิจของเทศบาล เพื่อให้พร้อมที่จะรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น และการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจ

2.3 จัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์รับแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตเทศบาลตลอด 24 ชั่วโมง

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในแต่ละชุมชน ตลอดจนจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร รถยนต์ตรวจการณ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการให้บริการประชาชน / หน่วยงานต่างๆ ที่ร้องขอ

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลทุกคน เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีระบบ ตลอดจนดูแลเรื่องสวัสดิการที่บุคลากรมีสิทธิอย่างทั่งถึงกัน และเป็นธรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่

2.6 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ งานในด้านต่างๆ และสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับเทศบาล เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงระบบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของทางราชการ โดยมีคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี คณะกรรมการประชาคมในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี และกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลปราณบุรี 

  ( กดเพื่อไปด้านต่อไป ) >>>> 3. นโยบายด้านสังคม