3. นโยบายด้านสังคม

   "เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน " โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเทศบาล โดยยึดหลักเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้

3.1 มุ่งเน้นการให้สวัสดิการแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหหนด

3.2 มุ่งเน้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนอุ่นใจ ให้จัดสวัสดิการความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นการปรับปรุุงคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน เพื่อดูและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง โดยมีคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ประจำชุมชนทั้ง 14 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลทั้งหมด

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลปราณบุรีให้จัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ อันดีภายในครอบครัว ตลอดจนในชุมชนทั้ง 14 ชุมชน เพื่อคงไว้ซึ่งการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พลังแห่งความสามัคคี นำไปสู่การผลักดันเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ตลอดจนชุมชนนำไปสู่สังคมเข้มแข็ง เช่น การจัดทำโครงการห่อรับขวัญเด็กแรกเกิด โครงการตรวจสุขภาพและเยี่ยมผู้สูงอายุตามชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นต้น 

  ( กดเพื่อไปด้านต่อไป ) >>>>4. นโยบายด้านการศึกษา