บ้านเขาน้อยบน บ้านเขาน้อยกลาง บ้านเขาน้อยล่าง บ้านตำหรุสามัคคี ตำหรุอาสาพัฒนา
เมืองเก่า เมืองปราณ ซอยนายหริดพัฒนา นาพะเนียด หนองแกเจริญ
  พลายงาม บ้านปลายน้ำ หนองยิงหมีพัฒนา  
    หนองไผ่    

ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชน
ชุมชนบ้านเขาน้อยบน

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
นายทินกร อินทร
ประธานกรรมการ
2.
นายวิชัย อังคณานันท์
รองประธานกรรมการ
3.
นายสุชาติ สมประสงค์
เลขานุการ
4.
นางรุ่งรัศมี อ่อนละมูล
เหรัญญิก
5.
นางสาวสาลินี ทัพรังษี
กรรมการ
6.
นางวาสนา สุธีรัตน์
กรรมการ
7.
นางพัชราภรณ์ อังคณานันท์
กรรมการ
8.
นางสาวสุนารี สีทา
กรรมการ
9.
นายเฉลิม อุปริ
กรรมการ
10.
นางสาวแหม่ม วิยาสิงห์
กรรมการ
11..
นายพิสวัส พาบูรณ์
กรรมการ